Föreningen

  • Hille hembygdsförening bildades 1936.
  • Föreningen äger Hille hembygdsgård, som också kallas Per-Larsgården, och som köptes av föreningen 1943. Gården flyttades då från Norra Åbyggeby.
  • Mycket av föreningens verksamhet bedrivs på Hillegården där det också finns en stor samlingslokal.
  • Föreningens hemsida www.hillehembygd.se har funnits på Internet sedan den 9 juni 2011.

Styrelsen | Funktionärer | Stadgar | Bli medlem

Historik

Här följer ett utdrag ur protokollet som förklarar bakgrunden till hembygdsföreningens bildande:

Protokoll vid sammanträde i Hille församlingshem för konstituerande av en hembygdsförening i Hille hållet den 22 juni 1936.

§ 1

Kyrkoherde Bengt Wallman, vilken utlyst mötet, öppnade detsamma med ett anförande, varuti han angav syftet med sammankomsten.
Talaren yttrade att det var efter många påstötningar och överväganden som han tagit initiativet till mötet. Ett påtagligt intresse för en blivande hembygdsförening gjorde sig märkbart ute i socknen, dels genom privata samlingar av kulturföremål från gångna tider dels genom livlig tillslutning till hembygdsfester som anordnats. Mycket finns att taga vara på i socknen. En hembygdsförening kan göra detta effektivare än de enskilda. Men en slik förening bör ej blott vara tillbakablickande, den bör även avse nutid och framtid och den bör ej blott samla ting utan också och framför allt människor omkring en gemensam angelägenhet ”vår hembygd”.

§ 2

Till ordf. för mötet valdes Kyrkoherden Wallman.

§ 3

Nu överlemnades ordet fritt och herrar P. Rosenkvist, N. Floberg, G. Strömberg, E. Lindberg yttrade sig till förmån för bildandet av en hembygdsförening. En interimstyrelse borde väljas.
På av ordf. framställd fråga, huruvida de närvarande alltså ville bilda och såsom medlemmar ingå i en hembygdsförening, svarades ett kraftigt och enhälligt ”ja”, sålunda förklarades Hille Hembygdsförening konstituerad.

Kommentarer inaktiverade.