Stadgar

Stadgar för Hille hembygdsförening
Antagna 2012-08-07

§ 1       Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningens namn är Hille hembygdsförening. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av gamla Hille socken i Gävle kommun. Föreningen skall vara ansluten till Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund och Gästriklands kulturhistoriska förening. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening med ändamål enligt nedan.

§ 2       Ändamål
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen ska i detta syfte arbeta för att:

 • befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
 • aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur,    landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
 • dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
 • samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.
 • organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat, som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

§ 3       Föreningens organisation
Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse.

Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår.

§ 4       Medlemskap
Personer, som delar och vill verka för föreningens ändamål och erlägger årsavgift, kan bli medlemmar. Familjemedlemskap kan erhållas efter regler, som beslutas av årsmötet. Varje medlem äger en röst.

Föreningar i bygden, kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan förening har en röst vid årsmötet.

Person, som för föreningen gjort särskilt värdefulla insatser, kan erhålla hedersmedlemskap.

Medlem, som inte betalar sin medlemsavgift eller som skadar föreningen, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 5       Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Den, som inträder som medlem efter 09-30, erlägger ej avgift för inträdesåret.

Medlem, som ej erlagt fastställd avgift, förlorar medlemskapet vid tidpunkt, som styrelsen bestämmer.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 6       Årsmöte
Årsmötet hålls senast 31 mars på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse sänds till medlemmarna och/eller sker genom annonsering samt kungörs på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Årsmöteshandlingar kan hämtas på hemsidan.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval, kan denna ske genom sluten omröstning.

Följande ärenden förekommer vid årsmötet:
1.         Mötets öppnande.

2.         Val av årsmötesfunktionärer:

 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två personer att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
 • två rösträknare.

3.         Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

4.         Fastställande av dagordningen.

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

6.         Revisorernas berättelse.

7.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.         Fastställande av årsavgift.

9.         Fastställande av budget och plan för kommande verksamhetsår.

10.       Val av ordförande för ett år.

11.       Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

12.       Val av suppleanter för två år.

13.       Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år

14.       Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande.

15.       Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

16.       Övriga frågor. Frågor, som inte återfinns på utsänd dagordning, får diskuteras. Beslut kan ej fattas i sådana frågor.

§ 7       Motioner
Motioner till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast 01-31.

Förslag på stadgeändring skall vara inlämnad senast 01-15.

Styrelsen skall avge yttrande över motionerna. I yttrandet skall återfinnas till-eller avstyrkan av motionen med motiv.

§ 8       Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas, när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget, eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens styrelse.

Kallelse till extra årsmöte görs enligt kallelse till årsmötet.

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som upptagits i den dagordning, som delgivits medlemmarna i kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller i övrigt, vad som stadgas för årsmötet.

§ 9       Styrelsen
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta organ.

Styrelsen leder föreningens arbete i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Styrelsen består av ordförande, minst sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Alla ledamöter utom ordförande har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt, att hälften väljs vartannat årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig, om minst fyra ledamöter, är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan adjungera representanter för utskott och kommittéer.

Styrelsens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig, om inte styrelsen bestämmer annorlunda.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

Styrelsens uppgifter är att:

 • bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som erfordras.
 • inom och utom styrelsen utse utskott (kommittéer) och arbetsgrupper
 • förbereda föreningens möten och verkställa de beslut, som fattas vid dessa
 • förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
 • inom en månad efter räkenskapsårets slut överlämna verksamhetsrättelse, protokoll och räkenskaper till revisorerna.
 • till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.

§ 10     Valberedning
Valberedningen skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid årsmötet.

Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Ledamöterna i valberedningen kan omväljas.

Efter beslut av styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillsändas protokoll från styrelsesammanträdena.

§ 11     Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid årsmöte och ett extra årsmöte. Ändringsförslagen skall meddelas i samband med kallelsen. För ändring krävs två tredjedels majoritet av avgivna röster.

§ 12     Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Gästrike-Hälsinge Hembygsförbund eller annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion.

Kommentarer inaktiverade.