Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter
för vaktmästarinnan i Hille församlingshem
Fastställda av diakonirådet
den 25 jan 1952.

Vaktmästarinnan i Hille församlingshem åtnjuter såsom ersättning för sin vård av församlingshemmet fri bostad jämte vedbrand. Lyse påföres egen mätare. Telefon finnes och för den betalar vaktmästarinnan till diakonirådet halva avgiften i lägsta taxeklassen.

Det åligger vaktmästarinnan
1. att vid varje tillfälle, då lokalerna skola användas, hava dem städade, dammtorkade och väl uppvärmda.
2. att två gånger om året skura stora och lilla salen, förstugorna, köket, läktarrummet samt trappan dit ävensom skrubbar och skåp. Fönsterputsning i hela huset ombesörjes en gång om året eller oftare vid behov. Diakonirådet tillhandahåller rengöringsmedel och borstar och annat som behöves för rengöringen.
3. att tillse, att lyse och elektriska värmeelement avstängas, när lokalerna har utrymts efter användning, liksom även att dörrar och fönster stängas.
4. att ombesörja kaffekokning vid de fester, då kaffeservering anordnas i samband med av prästerskapet, diakoniföreningen och församlingens arbetskretsar föranstaltade sammankomster, samt att därvid på anmodan även eljest biträda. För diskning, som ej utföres av festkommitte eller andra, skall särskild ersättning utgå till vaktmästarinnan efter överenskommelse.
5. att hålla telefonen tillgänglig, då församlingshemmet användes.
6. att vintertid hålla gången och trapporna till församlingshemmets huvudingång sandade.
7. att sommartid hålla gångar, grusplaner och gräsmattor snygga samt vårda av diakonirådet gjorda planteringar.
8. påfordras när lokalerna äro uthyrda (upplåtna till begravningskaffe) medverkan vid kaffekokning, servering el. dyl. så äger vaktmästarinnan härför uppbära skälig ersättning efter överenskommelse med den, som hyr lokalen. Den som så disponerar församlingshemmet för privat bruk skall själv hålla duktyg, handdukar, stearinljus, dekorationer m.m.
9. Vedhuggning och snöskottning samt linnetvätt ombesörjes av diakonirådet eller ock utgår ersättning härför efter överenskommelse.
10. Flaggning sker å allmänna flaggdagar samt efter särskild anmodan.

HILLE DIAKONIRÅD

Kommentarer inaktiverade.