Ordningsregler

Ordningsregler
för
Hille Kommunhem.

 1. Varje i Kommunhemmet intagen person är skyldig att noggrant rätt sig efter de föreskrifter och bestämmelser, som av fattigvårdsstyrelsen äro beslutade.
 2. Den, som blivit i Kommunhemmet intagen, äger ej rättighet att därifrån avlägsna sig utan föreståndarens tillstånd eller om fattigvårdsstyrelsen sådant beslutat.
 3. Personer, som ej tillhöra Kommunhemmet, få göra besök hos anförvanter eller andra intagna å de för besök angivna tiderna.
 4. Absolut förbud att medföra spritvaror, och å anstalten intagna få ej innehava eller förtära spritdrycker.
 5. En var i Kommunhemmet skall iakttaga ett stilla, hövligt och vänligt bemötande mot såväl äldre som yngre, hjälpa den, som är orkeslös eller sjuk samt med villighet och ordentlighet utföra de arbeten eller sysslor, som av föreståndaren anbefallas.
 6. Svordomar, Guds namns missbruk och annat syndigt och oanständigt tal vare strängeligen förbjudet.
 7. Snus och tobak må föreståndaren i vissa fall giva tillstånd att bruka, men allt spottande på golvet är förbjudet.
 8. Var och en, som orkar, skall bädda sin säng och städa sitt rum, hålla sina kläder och skodon snygga samt aktsamt bruka alla husgerådssaker.
 9. Vid givet tecken med ringklockan skola alla, som ej äro sjuka eller av ålderdomssvaghet oförmögna, infinna sig till måltider, arbete eller bönestunder och en var på sin plats stilla och anständigt uppföra sig.
 10. På sön- och helgdagar iakttage var och en ett stilla och värdigt uppförande. De yngre och alla de, som ej äro hindrade av nödiga sysslor och orka gå, böra besöka församlingens allmänna gudstjänst eller i motsatt fall i Kommunhemmet genom betraktande av Guds ord och i bön söka den uppbyggelse och tröst, varförutan ingen kan leva ett lyckligt liv eller bereda sig på en salig hädanfärd.
 11. Ingen får lämna Kommunhemmet utan föreståndarens eller föreståndarinnans löfte och skall åter vara hemma på utsatt tid.
 12. Olydnad och uppstudsighet mot förestådare och föreståndarinna, uppsåtligt trotsande av dessa ordningsregler eller annan oordentlighet, straffas med varning inför styrelsen och sedan internering å arbetshem.

Hille den 4 april 1930.

Fattigvårdsstyrelsen.

Kommentarer inaktiverade.